DANH SÁCH ĐIỂM ĐEN INTERNET FPT

In

Kể từ 1/3/2012 FPT-Telecom bắt buộc đặt cọc 330.000đ(cấp 1) - 660.000đ(cấp 2) hoặc trả trước 6 tháng đối với khách hàng là đối tượng thuê trọ tại tất cả các quận huyện trên địa bàn TP.HCM thuộc Danh sách điểm đen. Khi khách hàng đóng trước như vậy phí đặt cọc sẽ được hoàn trả lại 100% sau khi hoàn tất hợp đồng, đồng thời tặng cước sử dụng và giãm cước sử dụng.

STT

Tên Đường

Tên Phường

Quận

Cấp Độ

1

Dang Nhu Lam

Thi xa Nha Be

Huyen Nha Be

Cap 2

2

Huynh Tan Phat

Xa Phu Xuan

Huyen Nha Be

Cap 1

3

Dao Su Tich

Xa Phuoc Kieng

Huyen Nha Be

Cap 1

4

Hoang Anh Gia Lai 3

Xa Phuoc Kieng

Huyen Nha Be

Cap 2

5

Pham Huu Lau

Xa Phuoc Kieng

Huyen Nha Be

Cap 2

6

Nguyen Duy Trinh

Phuong Binh Trung Dong

Quan 2

Cap 2

7

Ton That Thuyet

Phuong 1

Quan 4

Cap 1

8

Ben Van Don

Phuong 5

Quan 4

Cap 1

9

Ton Dan

Phuong 8

Quan 4

Cap 1

10

Lam Van Ben

Phuong Binh thuan

Quan 7

Cap 1

11

Nguyen Van Linh

Phuong Binh thuan

Quan 7

Cap 1

12

Huynh Tan Phat

Phuong Phu My

Quan 7

Cap 1

13

Nguyen Van Quy

Phuong Phu Thuan

Quan 7

Cap 1

14

Le Van Luong

Phuong Tan kieng

Quan 7

Cap 1

15

Mai Van Vinh

Phuong Tan kieng

Quan 7

Cap 2

16

Le Van Luong

Phuong Tan phong

Quan 7

Cap 1

17

Nguyen Thi Thap

Phuong Tan phu

Quan 7

Cap 1

18

Lam Van Ben

Phuong Tan thuan tay

Quan 7

Cap 1

19

Tran Xuan Soan

Phuong Tan thuan tay

Quan 7

Cap 1

20

Quang Trung

Phuong Hiep Phu

Quan 9

Cap 2

21

Tan Lap 1

Phuong Hiep Phu

Quan 9

Cap 2

22

Nam Hoa

Phuong Phuoc Long A

Quan 9

Cap 1

23

Duong So 22

Phuong Phuoc Long B

Quan 9

Cap 2

24

Duong So 61

Phuong Phuoc Long B

Quan 9

Cap 2

25

Duong So 79

Phuong Phuoc Long B

Quan 9

Cap 2

26

Duong So 120

Phuong Tan Phu

Quan 9

Cap 2

27

Duong So 138

Phuong Tan Phu

Quan 9

Cap 2

28

Nam Cao

Phuong Tan Phu

Quan 9

Cap 2

29

Duong So 182

Phuong Tang Nhon Phu A

Quan 9

Cap 2

30

Duong So 379

Phuong Tang Nhon Phu A

Quan 9

Cap 2

31

Duong So 385

Phuong Tang Nhon Phu A

Quan 9

Cap 1

32

Duong So 449

Phuong Tang Nhon Phu A

Quan 9

Cap 2

33

La Xuan Oai

Phuong Tang Nhon Phu A

Quan 9

Cap 2

34

Le Van Viet

Phuong Tang Nhon Phu A

Quan 9

Cap 1

35

Duong So 2

Phuong Tang Nhon Phu B

Quan 9

Cap 1

36

Duong So 6

Phuong Tang Nhon Phu B

Quan 9

Cap 2

37

Duong So 8

Phuong Tang Nhon Phu B

Quan 9

Cap 1

38

Le Van Viet

Phuong Tang Nhon Phu B

Quan 9

Cap 1

39

Quang Trung

Phuong Tang Nhon Phu B

Quan 9

Cap 2

40

Duong So 38

Phuong Hiep Binh Chanh

Quan Thu Duc

Cap 2

41

Duong So 47

Phuong Hiep Binh Chanh

Quan Thu Duc

Cap 2

42

Duong So 48

Phuong Hiep Binh Chanh

Quan Thu Duc

Cap 2

43

Duong So 2

Phuong Hiep Binh Phuoc

Quan Thu Duc

Cap 1

44

Duong So 6

Phuong Hiep Binh Phuoc

Quan Thu Duc

Cap 2

45

Duong So 9

Phuong Hiep Binh Phuoc

Quan Thu Duc

Cap 2

46

Ap Tan Lap

Phuong Linh Trung

Quan Thu Duc

Cap 2

47

Duong So 10

Phuong Linh Trung

Quan Thu Duc

Cap 2

48

Duong So 17

Phuong Linh Trung

Quan Thu Duc

Cap 2

49

Duong So 9

Phuong Linh Trung

Quan Thu Duc

Cap 2

50

Hoang Dieu 2

Phuong Linh Trung

Quan Thu Duc

Cap 1

51

KP6

Phuong Linh Trung

Quan Thu Duc

Cap 2

52

Linh Trung

Phuong Linh Trung

Quan Thu Duc

Cap 2

53

Xa Lo Ha Noi

Phuong Linh Trung

Quan Thu Duc

Cap 2

54

Duong So 6

Phuong Linh Xuan

Quan Thu Duc

Cap 2

55

Duong So 8

Phuong Linh Xuan

Quan Thu Duc

Cap 1

56

Duong So 11

Phuong Truong Tho

Quan Thu Duc

Cap 2

57

Duong So 8

Phuong Truong Tho

Quan Thu Duc

Cap 1

58

Ho Van Tu

Phuong Truong Tho

Quan Thu Duc

Cap 1

59

Cay Cam

Xa Vinh Loc B

Huyen Binh Chanh

Cap 2

60

Lien Ap 123

Xa Vinh Loc A

Huyen Binh Chanh

Cap 1

61

Lien Ap 123

Xa Vinh Loc B

Huyen Binh Chanh

Cap 1

62

Lien Ap 2-6

Xa Vinh Loc A

Huyen Binh Chanh

Cap 1

63

Lien Ap 2-6

Xa Vinh Loc B

Huyen Binh Chanh

Cap 1

64

Pham Hung

Xa Binh Hung

Huyen Binh Chanh

Cap 1

65

Quach Dieu

Xa Vinh Loc A

Huyen Binh Chanh

Cap 2

66

Quoc lo 50

Xa Binh Hung

Huyen Binh Chanh

Cap 1

67

Quoc lo 50

Xa Phong Phu

Huyen Binh Chanh

Cap 2

68

Thoi Hoa

Xa Vinh Loc A

Huyen Binh Chanh

Cap 2

69

Tran Van Dang

Phuong 11

Quan 3

Cap 1

70

Tran Van Dang

Phuong 9

Quan 3

Cap 1

71

An Duong Vuong

Phuong 16

Quan 8

Cap 1

72

Ba Dinh

Phuong 9

Quan 8

Cap 1

73

Binh Dong

Phuong 13

Quan 8

Cap 2

74

Binh Dong

Phuong 14

Quan 8

Cap 1

75

Bong Sao

Phuong 5

Quan 8

Cap 2

76

Hung Phu

phuong 8

Quan 8

Cap 2

77

Hung Phu

Phuong 9

Quan 8

Cap 2

78

Nguyen Ngoc Cung

Phuong 16

Quan 8

Cap 2

79

Phu Dinh

Phuong 16

Quan 8

Cap 1

80

26 Thang 3

Phuong Binh Hung Hoa

Quan Binh Tan

Cap 1

81

Bui Duong lich

Phuong Binh Hung Hoa B

Quan Binh Tan

Cap 2

82

Duong So 8

Phuong Binh Hung Hoa

Quan Binh Tan

Cap 1

83

Le Trong Tan

Phuong Binh Hung Hoa

Quan Binh Tan

Cap 1

84

Le Van Quoi

Phuong Binh Hung Hoa

Quan Binh Tan

Cap 1

85

Nguyen Quy Yem

Phuong An Lac

Quan Binh Tan

Cap 2

86

Tan Ky Tan Quy

Phuong Binh Hung Hoa

Quan Binh Tan

Cap 1

87

Ap 2

Xa Dong Thanh

Huyen Hoc Mon

Cap 2

88

Ap 3

Xa Dong Thanh

Huyen Hoc Mon

Cap 2

89

Ap 4

Xa Dong Thanh

Huyen Hoc Mon

Cap 2

90

Ap Chanh 2

Xa Tan Xuan

Huyen Hoc Mon

Cap 1

91

Nguyen Anh Thu

Xa Thoi Tam Thon

Huyen Hoc Mon

Cap 1

92

Ap My Hoa 1

Xa Trung Chanh

Huyen Hoc Mon

Cap 2

93

Ap My Hue

Xa Trung Chanh

Huyen Hoc Mon

Cap 2

94

Nguyen Anh Thu

Xa Trung Chanh

Huyen Hoc Mon

Cap 1

95

Phan Van Hon

Xa Xuan Thoi Thuong

Huyen Hoc Mon

Cap 1

96

Ap Bac Lan

Xa Ba Diem

Huyen Hoc Mon

Cap 1

97

Ap Hau Lan

Xa Ba Diem

Huyen Hoc Mon

Cap 2

98

Ap Hung Lan

Xa Ba Diem

Huyen Hoc Mon

Cap 2

99

Ap Trung Lan

Xa Ba Diem

Huyen Hoc Mon

Cap 2

100

Quoc lo 1A

Xa Ba Diem

Huyen Hoc Mon

Cap 2

101

Ap 5

Xa Dong Thanh

Huyen Hoc Mon

Cap 1

102

Huong lo 80B

Xa Dong Thanh

Huyen Hoc Mon

Cap 1

103

Le Van Khuong

Xa Dong Thanh

Huyen Hoc Mon

Cap 2

104

Bui Cong Trung

Xa Nhi Binh

Huyen Hoc Mon

Cap 2

105

Ap My Hoa

Xa Tan Xuan

Huyen Hoc Mon

Cap 1

106

Ap Tam Dong

Xa Thoi Tam Thon

Huyen Hoc Mon

Cap 1

107

Ap Trung Dong

Xa Thoi Tam Thon

Huyen Hoc Mon

Cap 2

108

Dang Thuc Vinh

Xa Thoi Tam Thon

Huyen Hoc Mon

Cap 2

109

Tran Van Muoi

Xa Xuan Thoi Dong

Huyen Hoc Mon

Cap 1

110

Ap 2

Xa Xuan Thoi Thuong

Huyen Hoc Mon

Cap 2

111

Phan Van Hon

Xa Xuan Thoi Thuong

Huyen Hoc Mon

Cap 1

112

An Phu Dong 09

Phuong An Phu Dong

Quan 12

Cap 2

113

Dong Hung Thuan 6

Phuong Dong Hung Thuan

Quan 12

Cap 1

114

Hiep Thanh 45

Phuong Hiep Thanh

Quan 12

Cap 1

115

Dong Bac

Phuong Tan Chanh Hiep

Quan 12

Cap 1

116

Tan Thoi Nhat 17

Phuong Tan Thoi Nhat

Quan 12

Cap 2

117

Tan Thoi Nhat 2

Phuong Tan Thoi Nhat

Quan 12

Cap 2

118

Quoc Lo 1A

Phuong Thanh Loc

Quan 12

Cap 1

119

Thanh Xuan 13

Phuong Thanh Xuan

Quan 12

Cap 1

120

Thoi An 11

Phuong Thoi An

Quan 12

Cap 1

121

Trung My Tay 13

Phuong Trung My Tay

Quan 12

Cap 1

122

Quoc lo 1A

Phuong Dong Hung Thuan

Quan 12

Cap 1

123

To Ky

Phuong Dong Hung Thuan

Quan 12

Cap 1

124

Hiep Thanh 31

Phuong Hiep Thanh

Quan 12

Cap 1

125

Nguyen Anh Thu

Phuong Tan Chanh Hiep

Quan 12

Cap 1

126

Tan Chanh Hiep 10

Phuong Tan Chanh Hiep

Quan 12

Cap 2

127

Tan Chanh Hiep 13

Phuong Tan Chanh Hiep

Quan 12

Cap 1

128

Tan Chanh Hiep 18

Phuong Tan Chanh Hiep

Quan 12

Cap 2

129

Tan Chanh Hiep 24

Phuong Tan Chanh Hiep

Quan 12

Cap 2

130

Tan Chanh Hiep 35

Phuong Tan Chanh Hiep

Quan 12

Cap 2

131

Tan Chanh Hiep 5

Phuong Tan Chanh Hiep

Quan 12

Cap 1

132

Truong Chinh

Phuong Tan Hung Thuan

Quan 12

Cap 1

133

Thanh Loc 15

Phuong Thanh Loc

Quan 12

Cap 2

134

Thanh Loc 16

Phuong Thanh Loc

Quan 12

Cap 2

135

Thanh Xuan 25

Phuong Thanh Xuan

Quan 12

Cap 1

136

Le Van Khuong

Phuong Thoi An

Quan 12

Cap 2

137

Quan Tre

Phuong Trung My Tay

Quan 12

Cap 1

138

Quoc Lo 1A

Phuong Trung My Tay

Quan 12

Cap 2

139

Trung My Tay 2A

Phuong Trung My Tay

Quan 12

Cap 1

140

Duong So 12

Phuong 11

Quan Go Vap

Cap 1

141

Nguyen Duy Cung

Phuong 12

Quan Go Vap

Cap 1

142

Nguyen Tu Gian

Phuong 12

Quan Go Vap

Cap 2

143

Duong So 51

Phuong 14

Quan Go Vap

Cap 2

144

Duong So 59

Phuong 14

Quan Go Vap

Cap 1

145

Duong So 2

Phuong 16

Quan Go Vap

Cap 1

146

Duong So 3

Phuong 16

Quan Go Vap

Cap 2

147

Le Van Tho

Phuong 16

Quan Go Vap

Cap 2

148

Duong So 13

Phuong 5

Quan Go Vap

Cap 2

149

Duong So 4

Phuong 5

Quan Go Vap

Cap 2

150

Duong So 1

Phuong 7

Quan Go Vap

Cap 1

151

Duong So 2

Phuong 7

Quan Go Vap

Cap 2

152

Duong So 10

Phuong 8

Quan Go Vap

Cap 1

153

Duong So 19

Phuong 8

Quan Go Vap

Cap 2

154

Le Van Tho

Phuong 8

Quan Go Vap

Cap 1

155

Pham Van Chieu

Phuong 8

Quan Go Vap

Cap 2

156

Duong So 3

Phuong 9

Quan Go Vap

Cap 2

157

Thong Nhat

Phuong 15

Quan Go Vap

Cap 1

158

Nguyen Van Luong

Phuong 16

Quan Go Vap

Cap 1

159

Can cu 26

Phuong 17

Quan Go Vap

Cap 1

160

Nguyen Oanh

Phuong 17

Quan Go Vap

Cap 1

161

Truong Minh Giang

Phuong 17

Quan Go Vap

Cap 1

162

Duong so 11

Phuong 5

Quan Go Vap

Cap 2

163

Duong so 19

Phuong 5

Quan Go Vap

Cap 1

164

Duong so 9

Phuong 5

Quan Go Vap

Cap 1

165

Duong so 20

Phuong 6

Quan Go Vap

Cap 1

166

Duong so 28

Phuong 6

Quan Go Vap

Cap 1

167

Le Duc Tho

Phuong 6

Quan Go Vap

Cap 1

168

Co Giang

Phuong 1

Quan Phu Nhuan

Cap 2

169

Phan Dang Luu

Phuong 1

Quan Phu Nhuan

Cap 1

170

Mai Van Ngoc

Phuong 10

Quan Phu Nhuan

Cap 2

171

Truong Quoc Dung

Phuong 10

Quan Phu Nhuan

Cap 1

172

Co Giang

Phuong 2

Quan Phu Nhuan

Cap 1

173

Cam Ba Thuoc

Phuong 7

Quan Phu Nhuan

Cap 1

174

CC Phan Xich Long

Phuong 7

Quan Phu Nhuan

Cap 1

175

Tran Khac Chan

Phuong 9

Quan Phu Nhuan

Cap 1

176

Cu Chinh Lan

Phuong 13

Quan Tan Binh

Cap 2

177

Hoang Bat Dat

Phuong 15

Quan Tan Binh

Cap 2

178

Tran Thanh Tong

Phuong 15

Quan Tan Binh

Cap 2

179

Cong Hoa

Phuong 13

Quan Tan Binh

Cap 1

180

Phan Anh

Phuong Hiep Tan

Quan Tan Phu

Cap 2

181

Trinh Dinh Thao

Phuong Hoa Thanh

Quan Tan Phu

Cap 2

182

Huynh Van Chinh

Phuong Phu Trung

Quan Tan Phu

Cap 2

183

CC Nhieu Loc C

Phuong Tan Quy

Quan Tan Phu

Cap 2

184

Do Cong Tuong

Phuong Tan Quy

Quan Tan Phu

Cap 2

185

Do Doc Long

Phuong Tan Quy

Quan Tan Phu

Cap 1

186

Le Dinh Tham

Phuong Tan Quy

Quan Tan Phu

Cap 1

187

Le Lieu

Phuong Tan Quy

Quan Tan Phu

Cap 2

188

Le Sat

Phuong Tan Quy

Quan Tan Phu

Cap 2

189

Nguyen Ngoc Nhut

Phuong Tan Quy

Quan Tan Phu

Cap 1

190

Pham Quy Thich

Phuong Tan Quy

Quan Tan Phu

Cap 1

191

Tan Huong

Phuong Tan Quy

Quan Tan Phu

Cap 1

192

Luy Ban Bich

Phuong Tan Thanh

Quan Tan Phu

Cap 1

193

Nguyen Hau

Phuong Tan Thanh

Quan Tan Phu

Cap 2

194

Nguyen Xuan Khoat

Phuong Tan Thanh

Quan Tan Phu

Cap 2

195

Truong Vinh ky

Phuong Tan Thanh

Quan Tan Phu

Cap 2

196

Hoa Binh

Phuong Tan Thoi Hoa

Quan Tan Phu

Cap 2

197

Tran Hung Dao

Phuong Tan Son Nhi

Quan Tan Phu

Cap 2

198

Truong Chinh

Phuong Tan Son Nhi

Quan Tan Phu

Cap 1

199

Duong D9

Phuong Tay Thanh

Quan Tan Phu

Cap 2

200

Kenh Bo Bao Tan Thang

Phuong Son Ky

Quan Tan Phu

Cap 1

201

Do Nhuan

Phuong Son Ky

Quan Tan Phu

Cap 2

202

Doan Gioi

Phuong Son Ky

Quan Tan Phu

Cap 1

203

Cc Tay Thanh

Phuong Tay Thanh

Quan Tan Phu

Cap 2

204

KCN Tan Binh

Phuong Tay Thanh

Quan Tan Phu

Cap 2

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 24 Tháng 7 2014 10:11 )